Een thuis bouw je samen

0
100

Op 7 december 2020 ondertekenden Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen de prestatieafspraken voor 2021. Hiermee bundelen zij hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Ommen geeft thuis!

Martijn Rink, directeur bestuurder Vechtdal Wonen: “Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving. Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Met deze prestatieafspraken kunnen we samen de woon- en leefmogelijkheden in Ommen verbeteren.” 

{loadmoduleid 136}

Betaalbaarheid

Prettig wonen moet voor iedereen bereikbaar zijn, voor jong en oud. Huren kan ook een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief zijn voor een koopwoning of juist een tussenstap zijn naar de koopwoning. In de afspraken is het streven naar kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen opgenomen. De partijen zetten in op het creëren van bewustwording en het optimaliseren van de woonlasten, passend bij de gezins- en inkomenssituatie van de huurders.

Momenteel wordt er een spoedwet voorgesteld die het mogelijk maakt om tijdelijke huurkorting toe te passen. Als de huurder door bijvoorbeeld de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft, zoekt Vechtdal Wonen samen met de huurder naar een oplossing. Zo kan er bijvoorbeeld financiële ruimte verkregen worden totdat de inkomsten weer op pijl zijn.

Het netwerk rondom woonlasten, armoede en schuldenproblematiek wordt verder versterkt in lijn met de aanpak van de afgelopen jaren die zich met name richt op preventie en vroegsignalering, toegankelijkheid van dienstverlening, coaching en het bieden van effectief maatwerk waar nodig.

{loadmoduleid 136}

Beschikbaarheid

De wereld is continu in beweging en dat heeft invloed op de woonwensen van huurders en woningzoekenden. Om hen een thuis te kunnen bieden is een toekomstbestendige en gediffertentieerde woningmix nodig met een toewijzingsbeleid dat daarop inspeelt en maatwerkmogelijkheden biedt. De partijen onderkennen daarbij het belang van extra aandacht voor bijzondere doelgroepen, waaronder de de mensen die urgent of met spoed behoefte hebben aan een woonruimte.

Voor een goede balans tussen vraag en aanbod hebben de drie organisaties afgesproken de komende jaren huurwoningen te bouwen in De Vlierlanden en Haven Oost. Deze eengezinswoningen worden Nul op de Meter (NOM-woningen) en levensloopaanpasbaar gebouwd.

In de huidige woningmarkt is het vinden van een passende huurwoning niet voor iedereen gemakkelijk. Het toevoegen van nieuwe huurwoningen is dus heel belangrijk. Ik ben verheugd dat Vechtdal Wonen en Huurdersvereninging Verenigd Huurbelang dertig nieuwe huurwoningen gaan realiseren in 2021

zegt wethouder Bart Jaspers Faijer.

{loadmoduleid 136}

Om de toegankelijkheid van (senioren) van (senioren)woongebouwen en het openbaar gebied rond de woningen te verbeteren, zijn ook afspraken gemaakt. Met de zogenaamde seniorenkorting stimuleert Vechtdal Wonen doorstroming van een eengezinswoning naar een geschiktere seniorenwoning.

Verduurzaming en woonkwaliteit

Om de CO2- neutraal ambitie voor 2050 na te streven, blijven de partijen inzetten op verdere verduurzaming van woningen en de woonomgeving. De investeringen zijn onder meer gericht op de milieukwaliteit, gezondheid, energiezuinigheid en gebruikskwaliteit van de woningen.
De handen worden ineengeslagen om te werken naar een evenwichtige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving om de woonkwaliteit verder te bevorderen.

Samen blijven verbeteren

Ommen is een plek voor iedereen: een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Om dit te bereiken zetten de partijen in op organisatieoverstijgende samenwerkingen en sluiten zij zich aan bij bestaande netwerken. Zo zien de partijen bijvoorbeeld een toename van kwetsbare groepen. Gezamenlijk vormen de partijen een vangnet voor deze groepen. Het is voor alle partijen belangrijk om van publieke waarde te zijn en samen te blijven werken aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is en waar stad en ommeland elkaar versterken.

{loadmoduleid 136}