Perspectiefnota: Ommen heeft zaken voor elkaar

0
348
Perspectiefnota: Ommen heeft zaken voor elkaar

Op woensdag 20 januari presenteerde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen de perspectiefnota voor de komende jaren. Met het perspectiefnota stelt het college een omvangrijk pakket aan maatregelen voor aan de gemeenteraad. De gemeente staat voor financiële uitdagingen maar laat desondanks een sluitende begroting mét ruimte voor investeringen zien.

De maatregelen die in de perspectiefnota voorgesteld worden zijn een directe reactie op het rapport van bureau Berenschot, een bureau dat de meerjarenbegroting van Ommen onlangs analyseerde. De aanleiding voor deze analyse zijn de financiële uitdagingen waarmee de gemeente in de komende jaren te maken krijgt: een mogelijke verlaging van de bijdrage uit het rijk en tegelijkertijd hogere kosten voor de zorg.

Behoedzaam investeren

In de afgelopen jaren heeft de gemeente al rekening gehouden met de hogere kosten en daarom kunnen nu zogenaamde stelposten ingezet worden. Daarnaast is er continu scherp begroot en op die manier is en blijft er ruimte voor gewenste investeringen. Sterker nog: de gemeente houdt in de komende jaren geld over en beschikt over een algemene reserve van 11 miljoen euro. Behoedzaamheid blijft echter wel geboden omdat er nog verschillende risico’s op de gemeente afkomen. Wethouder Ko Scheele: “Deze perspectiefnota laat zien dat Ommen zijn zaken voor elkaar heeft We kunnen ondanks de financiële druk een meer dan sluitende begroting laten zien waarbij we ook belangrijke investeringen op het gebied van wonen, verkeer en onderwijs kunnen uitvoeren.”

Economie en omgevingskwaliteit

In de komende jaren investeert de gemeente Ommen extra in verkeersmateregelen om het centrum veiliger, leefbaarder en gezelliger te maken. Met de ontsluitingsstructuur bedoelen we de aanpak van de Vechtkade/Julianastraat en de gevolgen voor omliggend gebied: Dante, de Chevalleraustraat en de fietstunnel bij de Aldi. Er is tevens geld gereserveerd voor fietspaden en het meerjarig onderhoud van wegen, ook in de kernen. Wethouder Leo Bongers: “Zo investeren we in het onderhoud van de wegenstructuur, het optimaliseren van de bestaande fietsstructuur en in uitbreiding van de fietspaden.”

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin het misschien wel meer dan ooit van belang is om waar mogelijk te investeren. Daarom wordt er geïnvesteerd in de woningbouw. De promotie van Ommen krijgt een extra impuls en er wordt een goede openbare toiletvoorziening in het centrum gerealiseerd. Ommen kent tevens een stevige opgave op het gebied van energie en duurzaamheid. Hiervoor stelt het college, op verzoek van de gemeenteraad, voor om een duurzaamheidsfonds in te stellen voor duurzame projecten uit de samenleving. Wethouder Bart Jaspers Faijer: “Met dit pakket aan maatregelen investeren we verder in de vitaliteit van de gemeente Ommen.”

Samenleving en onderwijs

Ommen is een gemeente waar inwoners maatschappelijk actief zijn en met verschillende initiatieven komen. In de perspectiefnota zetten we deze initiatieven op een rij en geven we aan wat de financiële mogelijkheden zijn. Zo is er een voorstel voor een structurele subsidie voor het inloophuis en investeert de gemeente in digitale taalversterking (bibliotheek), integratie en onderwijs. Na grote investeringen in het Vechtdal College en het Kindplein West volgt nu het Kindplein Oost. Hierbij hoort een voorstel om op het terrein van de huidige Aldi nieuwbouw mogelijk te maken voor Het Kardoen en Het Fluitekruid. Ook wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van de Boslustschool en moderne ventilatiesystemen in alle gemeentelijke onderwijsgebouwen.

Bedrijfsvoering en corona

Het coronavirus is in 2020 onmiskenbaar onderdeel geworden van onze samenleving en de verwachting is dat
het dit in 2021 ook nog zal blijven. Daarom stelt het college voor om – naast de landelijke regelingen – 285.000 euro te reserveren voor coronamaatregelen. Dit bedrag is niet alleen bestemd voor toezicht en handhaving, maar ook voor extra ondersteuning zoals bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening.

Het eerder genoemde bureau Berenschot adviseert ook over de versterking van de bedrijfsvoering. Ook is er in het komende jaar specifieke aandacht voor veiligheid en drugsaanpak. Burgemeester Hans Vroomen: “Vanzelfsprekend zetten we ons op dit moment met z’n allen in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met deze perspectiefnota worden voorzetten gedaan, zodat we ook na de pandemie een impuls kunnen geven aan een toekomstbestendige Ommer samenleving.”

Geen lastenverhoging

Er is dit jaar niet gekozen voor een lastenverhoging. De toeristenbelasting blijft hiermee gelijk. De 50% OZBverlaging voor maatschappelijke instellingen blijft in stand. Daarnaast blijven leges voor begraafplaatsen en bouwkosten gelijk. Door maatregelen om de riolering klimaatrobuust te maken stijgen de rioollasten, maar daar staat een verlaging van de afvaltarieven tegenover. Het gevolg is dat de lasten voor de inwoners van Ommen niet echt worden verhoogd, met uitzondering van de inflatie.

Op donderdag 11 februari wordt de perspectiefnota besproken in de raadscommissie. Tevens is dan de mogelijkheid tot inspreken. De perspectiefnota wordt op donderdag 4 maart vastgesteld door de gemeenteraad.