Raad heeft nieuwe verkeersstructuur centrum vastgesteld

0
990
Samen werken aan een gastvrij en vitaal centrum van Ommen

OMMEN – De gemeenteraad van Ommen heeft gisteravond, tijdens de raadsvergadering, het raadsvoorstel over de nieuwe verkeersstructuur voor het centrum van Ommen vastgesteld. Dit betekent dat de gemeenteraad het college van B&W de opdracht heeft gegeven om de verkeersstructuur in het centrum te verbeteren aan de hand van een maatregelenpakket. De eerste stap bestaat uit het opwaarderen van de noordelijke rondweg, zodat deze aantrekkelijker is voor doorgaand verkeer. Vervolgens wordt op de Vechtkade en de Julianastraat een beweegbare afsluiting geplaatst om het doorgaande verkeer te weren. Hierdoor blijft het centrum van Ommen vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekers en verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum. “Nu dit besluit is genomen door de raad kunnen we verder werken aan de uitwerking van de plannen. Dit doen we samen met ondernemers, inwoners en belanghebbenden,” aldus wethouder Bongers.

De Ommer gemeenteraad nam in januari van dit jaar al een principebesluit, maar met het vaststellen van het raadsvoorstel is er een definitieve keuze gemaakt over de nieuwe verkeersstructuur. De meest in het oog springende maatregelen is het weren van doorgaand verkeer op de Vechtkade en in de Pr. Julianatraat om deze zodoende veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Een andere maatregel is de opwaardering van de rondweg N347, de Coevorderweg, Slagenweg en Balkerweg, waar mogelijk naar 70 kilometer per uur. Ook wordt er een vrij liggend fietspad naast de Chevalleraustraat aangelegd en wordt de verkeerssituatie ten noorden en ten zuiden van de H. Mulertbrug verbeterd.

Integrale aanpak

Wethouder Bongers: “We hebben een integrale afweging gemaakt voor Ommen, voor de lange termijn. De gemeenteraad heeft nu gekozen voor de variant waarbij op de Vechtkade en in de Julianastraat een ‘knip’ geplaatst wordt tegen doorgaand autoverkeer door middel van een beweegbare afsluiting. Er moet nog veel uitgewerkt en uitgezocht worden. Dit willen wij samen met inwoners en ondernemers doen. Hoe we dit precies gaan doen leggen we vast in een plan van aanpak. Naar verwachting kan dit plan aan het einde van dit jaar gepresenteerd worden aan de samenleving. De eerste stap is dan het opwaarderen van de gewenste routes en aansluitend worden de Vechtkade en Pr. Julianstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De komende maanden pakken we ook een aantal zaken concreet op. Zo wordt er dit jaar nog gestart met de realisatie van het gewenste fietspad langs de Chevalleraustraat.”

Veilig, bereikbaar en gezellig centrum

Met de nieuwe verkeersstructuur wordt invulling gegeven aan de verkeersvisie 2030 en bijgedragen aan de ambities van een groen, gezellig en geïnspireerd Ommen. De nieuwe verkeersstructuur zorgt voor een betere balans tussen leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het centrum van Ommen. Ommen blijft vanuit alle richtingen goed bereikbare stad. Doordat de intensiteit van het autoverkeer in het centrum in de toekomst afneemt, verbetert het verblijfsklimaat en wordt het centrum een nog aantrekkelijkere plek voor inwoners en bezoekers. En met goede fiets- en autoparkeervoorzieningen in en rond het centrum, kan er zo dicht mogelijk bij het centrum geparkeerd worden om vervolgens het centrum te bezoeken.