Ommen tevreden over uitvoering sociaal domein

0
230
Gemeente Ommen

OMMEN – Best tevreden, dat zijn de cliënten uit de gemeente Ommen over de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Jeugdzorg door het team Samen Doen. De uitkomst: er is weinig mis met de toegang, de kwaliteit en de effectiviteit.

Dit blijkt uit het meest recente onderzoek naar hoe de Wmo en de Jeugdzorg in de praktijk in Ommen functioneren. De gemeente Ommen heeft daarvoor in de afgelopen maanden een vragenlijst gestuurd naar de 394 inwoners die onder de Wmo vallen, en naar de 570 jeugdhulpcliënten (zowel jongeren als ouders). Het zogeheten cliëntervaringsonderzoek wordt sinds 2016 uitgevoerd.

Waardering

Ruim 45 procent van de Wmo-cliënten heeft de vragenlijst over 2020 ingevuld en dat is een lichte verbetering vergeleken met de jaren daarvoor. Driekwart van de cliënten heeft het contact met Samen Doen als prettig ervaren. Zij beoordelen de gevoerde gesprekken met een 7,8 als waarderingscijfer. 81 procent vindt de kwaliteit van de zorg dik in orde, terwijl 82 meent dat de ondersteuning goed aansluit bij de hulpvraag. Al met al geven veel mensen te kennen zich door de geboden zorg beter te kunnen redden. De kwaliteit van het leven is er ook op vooruit gegaan. Toch is op enkele punten sprake van een kritische waardering. Met name de snelheid waarmee de hulp wordt ingezet roept vragen op. Daarnaast zijn cliënten onvoldoende op de hoogte van hulp en ondersteuning die gegeven kan worden door de onafhankelijk cliëntondersteuner. Al met al hebben cliënten ook last gehad van de gevolgen van Corona. Daardoor was de dagopvang het grootste deel van 2020 gesloten, konden consulenten minder vaak op huis bezoek gaan en moesten veel contacten via de telefoon verlopen.

Redelijk betrouwbaar

Vanuit jongeren en ouders die met Jeugdzorg te maken hebben, is de respons op het onderzoek aanmerkelijk minder groot. 16 procent van de doelgroep – 93 reacties – heeft de vragen uit het onderzoek ingevuld. Daarom worden de uitkomsten niet als representatief gezien en worden ze meer als richtinggevend beschouwd worden.

Van de respondenten geeft 65 procent aan te weten waar ze terecht kunnen voor Jeugdzorg. Naast een positieve conclusie over de kwaliteit van de zorg geeft 80 procent van de cliënten aan dat de hulp geboden wordt zoals afgesproken. Daarnaast is 75 procent van mening dat de hulp die geboden is goed was. Ook vond 70 procent van de cliënten dat ze vriendelijk door de Samen Doen medewerker te woord werden gestaan. De zorgaanbieders scoren gemiddeld een waardering van 7,7.

De gemeente Ommen gaat voor het cliëntervaringsonderzoek over 2021 een andere manier van onderzoeken toepassen. Daarmee krijgt men de beschikking over een sneller inzicht in de tevredenheid van de inwoners over de uitvoering binnen het sociaal domein door Samen Doen en in de resultaten van de zorgaanbieders die door Samen Doen worden ingezet.

De uitkomsten van het onderzoek over 2020 worden aangeleverd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de Wmo geldt dat de uitkomsten na aanlevering worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl.