Verbod grondwateronttrekking kwetsbare natuur Twente en deel Salland

0
51
Verbod grondwateronttrekking kwetsbare natuur Twente en deel Salland

ALMELO – In het deel van ons beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht, dreigt het neerslagtekort op te lopen naar meer dan 250 millimeter. Daarom stellen wij per 12 augustus 2022 een verbod in op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland).

In het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht dreigt het neerslagtekort op te lopen naar meer dan 250 millimeter. In de droge jaren 2018, 2019 en 2020 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt. Omdat er geen zicht is op neerslag van enige betekenis in de komende periode, is er in het deel van ons beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland) vanaf 12 augustus 2022 een verbod van kracht op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie met een neerslagtekort van ca. 169 mm op dit moment minder nijpend, maar ook hier houden we de situatie nauwlettend in de gaten.

Onttrekken uit vijvers verboden en houd u aan beregeningsregeling

Per 27 juni geldt er al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Daarnaast verzoeken we ondernemers, inwoners en agrariërs met klem zuinig om te gaan met oppervlaktewater en goed op te letten of onttrekken van oppervlaktewater nog mogelijk is volgens de beregeningsregeling en hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap. Onze handhavers controleren streng op de naleving van de beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden. Daarnaast dienen onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater in de meeste gevallen gemeld te worden bij het waterschap. 

Gevolgen droogte steeds meer zichtbaar

In de hoger gelegen delen van ons werkgebied kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer. Hier zijn we afhankelijk van neerslag. Er zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgevoerd om water te sparen en vast te houden, maar door de langdurige droogte zijn de grond- en oppervlaktewaterstanden op met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe nu erg laag. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater komt door de warmte en de droogte verder onder druk te staan en steeds meer sloten en beken kunnen droog gaan vallen. Actuele informatie is te vinden op onze website.